Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Główna Biblioteka Lekarska

Główna Biblioteka Lekarska

im. Stanisława Konopki            

prof. Stanisław Konopka
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22,    fax: 22-849-78-02
tel. 22-849-78-51 do 53,    e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
godz. otwarcia: pon.-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
Dział Starej Książki Med., ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa
tel. 22-622-50-05,    e-mail: zb.spec@gbl.waw.pl
godz. otwarcia: pon.-pt 9.00-15.00
RegulaminyREGULAMIN

Udostępniania Zbiorów oraz Dokumentów Wtórnych
przez Główną Bibliotekę Lekarską

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Główna Biblioteka Lekarska świadczy usługi w zakresie udostępniania zbiorów (dokumentów pierwotnych) oraz dokumentów wtórnych zgodnie z założeniami Statutu, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień §§ 5, 6 oraz 14 (Dz. Urz. MZ Nr 8 z 2001 r. poz. 48).

§ 2

 1. Przez udostępnianie zbiorów rozumie się udostępnianie wszelkich materiałów gromadzonych w GBL - na miejscu w czytelniach - OGÓLNEJ, CZASOPISM BIEŻĄCYCH oraz ZBIORÓW SPECJALNYCH (udostępnianie prezencyjne), a także wypożyczanie użytkownikom instytucjonalnym (zbiorowym i indywidualnym) przez WYPOŻYCZALNIĘ MIEJSCOWĄ i MIĘDZYBIBLIOTECZNĄ oraz DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH, z wyłączeniem sprowadzania dokumentów z zagranicy w ramach systemów informacyjnych prowadzonych przez Zakład Naukowej Informacji Medycznej.
 2. Dopuszcza się udostępnianie prezencyjne w CZYTELNI OGÓLNEJ dokumentów ze zbiorów bibliotek pozawarszawskich i zagranicznych zgodnie z postanowieniem § 47.

§ 3

Przez udostępnianie dokumentów wtórnych rozumie się odpłatne wykonywanie kopii dokumentów pierwotnych ze zbiorów GBL lub udostępnionych w formie elektronicznej, technikami reprograficznymi, z wyłączeniem procedur sprowadzania takich kopii z zagranicy w ramach systemów informacyjnych prowadzonych przez Zakład Naukowej Informacji Medycznej.

§ 4

Regulamin nie dotyczy powielania nakładowego i kopiowania dokumentów nie będących własnością GBL, to jest usług poligraficznych i reprograficznych nie mających związku z udostępnianiem zbiorów..§ 5

Warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów GBL jest - po spełnieniu warunków określonych w dalszych postanowieniach szczegółowych - wpisanie do rejestru użytkowników GBL.
Rozdział II
Czytelnia Czasopism Bieżących
Postanowienia ogólne

§ 6

W Czytelni Czasopism Bieżących udostępnia się wyłącznie materiały przechowywane w tej czytelni. Nie sprowadza się dokumentów spoza czytelni (z magazynu, z Działu Zbiorów Specjalnych itp.).

§ 7

Dostęp do zbiorów jest wolny.

§ 8

Czasopisma i książki po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu nie odkładając na półki.

§ 9

Dyżurny przyjmuje zamówienia w trybie zwykłym na wykonanie w Pracowni Kserograficznej lub Foto-Mikrofilmowej kserokopii z udostępnionych materiałów, jak również na inne rodzaje dokumentów wtórnych.Postanowienia porządkowe

§ 10

Osoby korzystające z Czytelni Czasopism Bieżących są zobowiązane:

 1. pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, torby, teczki itp.;
 2. zgłosić się do bibliotekarza dyżurnego i pozostawić mu dowód osobisty, paszport, kartę biblioteczną lub legitymację służbową oraz pobrać kartę wstępu do czytelni;
 3. przedstawić bibliotekarzowi dyżurnemu książki i czasopisma przyniesione ze sobą;
 4. zwrócić dyżurnemu - po wykorzystaniu czasopism - dokładnie wypełnioną kartę wstępu.

§ 11

Niedozwolone jest:

 1. wynoszenie wykorzystywanych materiałów poza czytelnię bez zgody bibliotekarza dyżurnego;
 2. samodzielne wstawianie na półki wykorzystanych materiałów;
 3. zakłócanie ciszy, w tym korzystanie z telefonów komórkowych;
 4. spożywanie posiłków i palenie tytoniu.

§ 12

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

Rozdział III
Czytelnia Ogólna
Księgozbiór podręczny

§ 13

Dostęp do księgozbioru podręcznego jest wolny.

§ 14

Książki zdjęte z półek należy przedstawić dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 15

Książki po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi nie odkładając na półki.

Zamówienia na materiały z magazynu

§ 16

Zamówienia składa się na specjalnym formularzu, na każdy dokument z osobna.

§ 17

Jednorazowo można złożyć 10 zamówień, ale na nie więcej niż na 5 roczników czasopism lub 10 woluminów książek.

§ 18

Zamówienia można składać nie później niż na 60 minut przed zamknięciem biblioteki.

§ 19

Zamówione materiały są dostarczane bezpośrednio na stół czytelnika.

§ 20

Na życzenie czytelnika książki i czasopisma sprowadzone z magazynu można odłożyć w czytelni na okres nie dłuższy aniżeli trzy dni.

§ 21

W Czytelni Ogólnej nie udostępnia się najnowszych zeszytów czasopism nie wprowadzonych do katalogów oraz zbiorów specjalnych z wyjątkiem mikrofisz oraz materiałów wcześniej zamówionych w Dziale Zbiorów Specjalnych.

§ 22

Dyżurny bibliotekarz przyjmuje zamówienia na wykonanie w Pracowni Kserograficznej lub Foto-Mikrofilmowej dokumentów wtórnych z udostępnianych materiałów.


Postanowienia porządkowe

§ 23

Osoby korzystające z Czytelni Ogólnej są zobowiązane:

 1. pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie, torby, teczki itp.;
 2. zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza i pozostawić dowód osobisty, paszport, kartę biblioteczną lub legitymację służbową oraz pobrać kartę wstępu do czytelni;
 3. przedstawić dyżurnemu bibliotekarzowi książki i czasopisma przyniesione ze sobą;
 4. zwrócić: dyżurnemu - po wykorzystaniu materiałów dokładnie wypełnioną kartę wstępu.

§ 24

Niedozwolone jest:

 1. wynoszenie wykorzystywanych materiałów poza czytelnię bez zgody dyżurnego bibliotekarza;
 2. samodzielne wstawianie na półki wykorzystanych materiałów;
 3. zakłócanie ciszy, w tym korzystanie z telefonów komórkowych;
 4. spożywanie posiłków i palenie tytoniu.

§ 25

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, znajdującej się u dyżurującego bibliotekarza.

Rozdział IV
Wypożyczalnia Miejscowa

§ 26

Do wypożyczania materiałów ze zbiorów GBL są uprawnione osoby zameldowane na stałe w Polsce:

 1. pracownicy naukowi w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych;
 2. pracownicy ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo);
 3. średni personel medyczny;
 4. osoby posiadające tytuł naukowy;
 5. pracownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej.

§ 27

Osoby nie wymienione w § 1 mogą korzystać ze zbiorów GBL na podstawie rewersów międzybibliotecznych.

§ 28

Nie wypożycza się poza bibliotekę:

 1. gazet i czasopism;
 2. druków wydanych przed rokiem 1945;
 3. poloników zagranicznych;
 4. wydawnictw z księgozbiorów podręcznych w czytelniach oraz z księgozbiorów służbowych;
 5. zbiorów specjalnych i muzealnych;
 6. bibliografii, słowników, atlasów, encyklopedii itp.;
 7. prac doktorskich i habilitacyjnych w maszynopisie;
 8. druków zniszczonych i wymagających konserwacji.

§ 29

Wypożyczeń można dokonywać tylko osobiście za okazaniem karty bibliotecznej.

§ 30

 1. Dokumentem upoważniającym do dokonywania wypożyczeń jest ważna karta biblioteczna. Podstawą do wydania karty bibliotecznej jest wypełnienie oświadczenia zawierającego dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB oraz okazanie dowodu osobistego, prawa wykonywania zawodu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów medycznych.
  Obowiązuje aktywacja karty Czytelnika na rok kalendarzowy. Przedłużenie ważności karty bibliotecznej następuje po aktualizacji danych Czytelnika oraz sprawdzeniu ich z dowodem osobistym.
 2. Właściciel karty może upoważnić osobę do korzystania ze swojej karty bibliotecznej po uprzednim wypełnieniu upoważnienia.

§ 31

O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. Wypożyczenia dokonywane na podstawie karty, której zagubienie nie zostało zgłoszone, obciążają czytelnika, na którego nazwisko ją wystawiono.

§ 32

Wypożyczyć można nie więcej niż 10 woluminów książek na okres 30 dni. Termin zwrotu można przesunąć o następne 30 dni telefonicznie lub osobiście.

§ 33

Czytelnik jest zobowiązany do czytelnego wypełniania rewersów, których podpisanie oznacza przejęcie na siebie całkowitej odpowiedzialności za stan i całość otrzymanych materiałów ze świadomością sankcji i kar przewidzianych w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

§ 34

Niedopuszczalne jest przekazywanie wypożyczonych materiałów osobom trzecim.

§ 35

Czytelnik może zamówić materiały chwilowo niedostępne. O ich zwrocie do biblioteki i możliwości wypożyczenia zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, zgodnie z życzeniem.

§ 36

Czytelnik może zgłaszać uwagi i wnioski w książce dezyderatów, znajdującej się u dyżurującego bibliotekarza.

Rozdział V
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

§ 37

Główna Biblioteka Lekarska prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne wg ogólnych zasad określonych przez ministra właściwego do spraw kultury.

§ 38

Biblioteki centralne oraz medyczne biblioteki naukowe mogą kierować zamówienia bezpośrednio do GBL.

§ 39

Pozostałe biblioteki sieci ogólnokrajowej powinny w pierwszej kolejności kierować zamówienia (rewersy okrężne) do bibliotek swego regionu.

§ 40

Wypożyczyć można do 15 woluminów na okres jednego miesiąca, licząc od daty odbioru lub otrzymania przesyłki z możliwością przedłużenia tego okresu po uprzednim porozumieniu (pisemnym lub telefonicznym).

§ 41

 1. Nie wypożycza się:
  1. czasopism i gazet z ostatnich trzech lat;
  2. druków wydanych przed 1945 rokiem;
  3. poloników zagranicznych;
  4. wydawnictw z księgozbiorów podręcznych;
  5. zbiorów specjalnych i muzealnych;
  6. bibliografii, słowników, atlasów i encyklopedii;
  7. prac doktorskich i habilitacyjnych w maszynopisie;
  8. druków zniszczonych i wymagających konserwacji.
 2. GBL może zaproponować odpłatne wykonanie kopii zamówionych dokumentów, jeśli intensywność ich wykorzystania na miejscu uniemożliwia wypożyczenie.

§ 42

 1. Wypożyczone materiały wydaje się osobie upoważnionej lub wysyła pocztą.
 2. Druki wymienione w § 5 ust. 1 mogą być udostępnione w wypadkach szczególnych na czas ściśle określony za zezwoleniem Dyrektora GBL. Odbiór i zwrot tych materiałów musi być dokonany osobiście, przez upoważnionego przedstawiciela biblioteki zamawiającej.

§ 43

Materiały wysyłane przez GBL w szczególnych przypadkach jako przesyłki wartościowe, muszą być odsyłane w ten sam sposób i według tej samej wyceny.

§ 44

Biblioteka zamawiająca po otrzymaniu przesyłki pocztą zobowiązana jest do niezwłocznego odesłania załączonego druku "Potwierdzenie odbioru";

§ 45

GBL zastrzega sobie, że wszystkie udostępnione materiały wykorzystywane będą tylko w czytelni biblioteki zamawiającej.

§ 46

Biblioteka, która narusza niniejszy regulamin, może być pozbawiona prawa do korzystania z wypożyczeń.

§ 47

Na zamówienie czytelników indywidualnych GBL sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały z poza warszawskich bibliotek krajowych oraz zagranicznych i udostępnia je w czytelni na ogólnych zasadach (z wyjątkiem przypadków, które zgodnie z umowami międzynarodowymi zastrzeżone są do zakresu działania Biblioteki Narodowej lub Zakładu Naukowej Informacji Medycznej GBL) oraz odpłatnie z bibliotek zagranicznych.


deklaracja otwarcia/przedłużenia konta dla bibliotek [pdf]
Rozdział VI
Dział Zbiorów Specjalnych

§ 48

Dział udostępnia archiwalia i wszelkie posiadane kategorie zbiorów specjalnych, z wyjątkiem niepublikowanych dysertacji i mikrofisz z czasopism udostępnianych w Czytelni Ogólnej GBL, księgozbiór podręczny, przedmioty o charakterze muzealnym oraz materiały warsztatowe (kartoteki).

§ 49

 1. Zezwolenia na korzystanie ze zbiorów specjalnych udziela Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej.
 2. W odniesieniu do zbiorów nie mających charakteru archiwalnego lub muzealnego, w przypadku nieobecności Dyrektora, zezwolenia może udzielić kierownik Działu.
 3. Wniosek o zezwolenie zawiera:
  1. imię i nazwisko użytkownika;
  2. adres zamieszkania;
  3. miejsce pracy (nazwa i adres instytucji);
  4. stanowisko;
  5. zbiory, z których pragnie skorzystać wnioskujący;
  6. cel, temat, charakter zamierzonej pracy;
  7. zobowiązanie przekazania nieodpłatnie do zbiorów GBL jednego egzemplarza wykonanego (opublikowanego) opracowania (dzieła) lub dwóch egzemplarzy wykonanego reprintu.
 4. Zezwalający określa zakres uprawnień użytkownika, termin ważności zezwolenia oraz czy zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt g) dotyczy danego użytkownika.

§ 50

Użytkownik zbiorów specjalnych jest zobowiązany:

 1. okrycia wierzchnie, torby i teczki pozostawić w szatni;
 2. pozostawić dyżurnemu dowód tożsamości;
 3. okazać wniesione materiały (dokumenty) potrzebne do pracy;
 4. wpisać się do księgi odwiedzin, a przy korzystaniu z archiwaliów również do metryki teczki;
 5. przestrzegać postanowień porządkowych (zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu, zakłócania ciszy, w tym użytkowania telefonów komórkowych);
 6. przestrzegać wskazówek dyżurnego bibliotekarza przy korzystaniu ze zbiorów oraz obsłudze sprzętu technicznego.

§ 51

 1. Użytkownik odpowiada za stan udostępnionych materiałów stanowiących mienie społeczne o szczególnej wartości.
 2. Dostrzeżone uszkodzenia użytkownik powinien natychmiast zgłosić personelowi Działu.
 3. Za uszkodzenie materiałów lub ich zniszczenie użytkownik odpowiada zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale VII.
Regulamin udostępniania prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych przechowywanych w zbiorach GBL

§ 1

Prawo do korzystania z prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych mają:

 1. Pracownicy naukowi w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych - na podstawie pisma opiekuna pracy habilitacyjnej.
 2. Pracownicy ochrony zdrowia z wykształceniem wyższym (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo) - na podstawie pisma promotora.
 3. Średni personel medyczny - na podstawie pisma promotora.
 4. Osoby posiadające tytuł naukowy - na podstawie pisma opiekuna pracy habilitacyjnej.
 5. Fachowi pracownicy Głównej Biblioteki Lekarskiej.
 6. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach za specjalną zgodą Dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.

§ 2

Na każdą pozycję wymagane jest odrębne zezwolenie.

§ 3

Z prac wymienionych w §1 można korzystać tylko na miejscu w czytelni, po wypełnieniu deklaracji, bez prawa kopiowania.

§ 4

Studenci nie mogą korzystać z prac objętych regulaminem udostępniania prac doktorskich i habilitacyjnych niepublikowanych przechowywanych w zbiorach GBL.


wniosek o udostępnienie pracy doktorskiej/habilitacyjnej [pdf]


prof. Stanisław Konopka (1896-1982)